โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

หนึ่งในผู้ร่วม #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และได้ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น “ผู้ให้” คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้

2. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศในระดับเอเชียอาคเนย์ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษเพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป

เฉพาะ!! วันที่ 3 ส.ค. วันเดียวเท่านั้น ที่ท่านจะได้ทั้ง 3 แบบก่อนใคร

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.savingforgiving.com

โดยระบบจะเปิดภายในเวลา 08.00 - 16.00 น.

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • 1
  ถ่ายรูปคุณกับกระปุก

  ที่ออมจนเต็มทั้ง 3 กระปุก

  (จำนวน 1 ภาพ) พร้อมเขียน

  #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

 • 2
  โอนเงิน

  โอนเงินออมจากกระปุกทั้ง 3 ของคุณ(1 กระปุก/ 1สลิป)

  เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์

  สาขาศิริราช (กระแสรายวัน)

  ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

  “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ”

  เลขที่บัญชี 016-304552-5

 • 3
  หลักฐานการโอนเงิน

  ถ่ายภาพสลิปที่ท่านโอนเงินทุกสลิป

  (ถ่ายรวมกัน 1 ภาพ)

 • 4
  ลงทะเบียนที่

  อัพโหลดภาพคุณกับกระปุก 3 กระปุก

  และภาพสลิปโอนเงิน และกรอกรายละเอียดให้ครบ

  รอรับกระปุกที่บ้าน (1 คน/ 3 กระปุก ไม่ซ้ำแบบ)